Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychiatriepraktijk Sneek
Naam regiebehandelaar: H. Zijlstra
E-mailadres: info@psychiatriepraktijksneek.nl
KvK nummer: 01161427
Website: www.psychiatriepraktijksneek.nl
BIG-registraties: 89025147401 en 59025147516
Overige kwalificaties: Kwaliteitsregister Psychotherapie
Basisopleiding: Geneeskunde
AGB-code praktijk: 3072780
AGB-code persoonlijk: 3069024

2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Stemmingsklachten. Angst en spanningsklachten. Dwangklachten. Klachten als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Psychotische problematiek. Burn-out. Overmatig piekeren. Het evalueren van reeds gebruikte psychiatrische medicijnen. Persoonlijkheidsproblematiek. Second opinion en voor diagnostiek.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Drs. Dhr. H.Zijlstra BIG registraties: 89025147401 en 59025147516

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft: Verwijzing,crisis, consultatie,overleg.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Patiënten kunnen de Huisartsenpost bellen. Ze kunnen mij ook bellen maar ik ben niet altijd onmiddellijk beschikbaar.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik daar om een aantal redenen bezwaar tegen heb. Wanneer ik crisis buiten kantoortijden voorzie voor een patiënt van mij dan neem ik daar contact over op met de crisisdienst.
Daarnaast kan de crisisdienst buiten kantoortijden contact met mij opnemen.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: de Friesland
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychiatriepraktijksneek.nl

7. Behandeltarieven
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17109__Prestaties_en_tarieven_gespecialiseerde_ggz

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.nvvp.net

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): GGZ Friesland Secretariaat Klachtencommissie Postbus 932 8901 BS Leeuwarden
Klachtencommissie@ggzfriesland.nl 058 2848802
Link naar website: klachtencommissie@ggzfriesland.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
GGZ Friesland Secretariaat Klachtencommissie Postbus 932 8901 BS Leeuwarden
Klachtencommissie@ggzfriesland.nl 058 2848802
De geschillenregeling is hier te vinden Link naar website: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Dhr.PJ.Boogaard
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt.

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychiatriepraktijksneek.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Werkwijze Bij het eerste gesprek zal eerst een registratie plaatsvinden van uw verzekeringsgegevens en dient u zich te legitimeren. Het intakegesprek duurt 45-50 minuten. In dit gesprek zal geprobeerd worden de problematiek en de hulpvraag te verhelderen. Soms lukt dit niet in het eerste gesprek en zijn er nog een tweede of soms nog meer gesprekken nodig. Vervolgens zal in overleg met u een
behandelplan worden gemaakt waarin onder andere de diagnostiek, de behandelmethodiek, de gestelde doelen en evaluatiemomenten worden besproken. Hierna kan de behandeling starten. De behandeling bestaat uit gesprekstherapie die: Steunend- structurerend en inzichtgevend van aard is;
Individueel is, maar soms kunnen belangrijke anderen bv uw partner, ook bij de behandeling betrokken worden; Klachtgericht en/of persoonsgericht is. Zo nodig wordt de behandeling ondersteund met medicijnen. De effecten van de behandeling worden regelmatig met u geëvalueerd aan de hand van metingen met behulp van vragenlijsten. Na afloop van de behandeling zal er een brief naar de huisarts worden gestuurd (Behalve als u hier bezwaar tegen heeft).
Yn Fryslan is it wichtig om der by te fertellen dat de petearen ek yn it Frysk fierd wurde kinne.
Er is een samenwerkingsverband met psychotherapiepraktijk Heechein van Gerrie Douma- Slothouber, klinisch psycholoog. Haar e-mail is heechein@gmail.com en haar telefoonnummer 06-51117268.
Deze praktijk is in hetzelfde pand gevestigd. BIG-nummer 89025147401 KvK-nummer 01161427info@psychiatriepraktijksneek.nl
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

 

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: H. Zijlstra,psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: H.Zijlstra
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: H. Zijlstra
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
zie mijn antwoord onder vraag 12a
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Dat is een geïntegreerd onderdeel van de behandeling en wordt geëxpliciteerd en geformaliseerd met behulp van het zgn ROM en.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Dat is een geïntegreerd onderdeel van de behandeling en wordt geëxpliciteerd en geformaliseerd
met behulp van het zgn ROM en.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Door het online invullen van een patienttevredenheidsonderzoek door de patiënt geleverd door Telepsy. Patiënten krijgen per email van Telepsy een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegenmaakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: H. Zijlstra
Plaats: Sneek
Datum: 7/11/2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja